•  - محصول خریدارى شده به هیچ وجه قابل تعویض و استرداد نمى باشد.

     - حتما به هنگام خرید آدرس خود را وارد کنید